Honoraires

Het bepalen van de staat van honorarium en kosten wordt met redelijkheid en correctheid begroot zoals voorzien in het artikel
459 Ger.W.

Het kantoor houdt rekening met volgende gebruikelijke criteria: het financieel en moreel belang van de zaak, het bekomen resultaat, de aard van de geleverde prestaties, de persoonlijke bekwaamheid van de advocaat in de behandelde materie, de verworven specialisatie en de financiële draagkracht van de cliënt.

Het is onze bedoeling om de twee essentiële elementen
betrekkelijk de vergoeding van onze prestaties aan de cliënt duidelijk te bevestigen.

Vooreerst informeren wij de cliënt omtrent de wijze van begroting van het ereloon en de tarifering der kosten. Eveneens wordt op een adequate wijze en maximaal uitgelegd welke onvoorzienbare kosten en bijkomende interventies een procedure met zich kan brengen (expertise - getuigenverhoren - persoonlijke verschijningen - e.d.)

Naar gelang de zaak kunnen volgende methodieken ter begroting van de staat van het ereloon worden gehanteerd.

De methodes worden voorafgaandelijk met de cliënt besproken.

Het uurloon: naargelang de hoger vermelde criteria wordt met de cliënt een uurloon afgesproken.

Het forfaitair tarief: naargelang de gepresenteerde procedureact wordt een forfaitair bedrag aangerekend.

Het enveloppentarief: na een bepaald aantal prestaties wordt een staat opgemaakt waarbij de cliënt en de advocaat de evolutie kan evalueren en een analyse maakt omtrent de situatie van de zaak. Alsdan kan de opportuniteit worden nagegaan van het eventueel toch doorgaan van de procedure, het benaarstigen van een minnelijke regeling of de beëindiging van het geschil.

Het resultaattarief: naargelang de bekomen recuperaties zal in schijven een percentage van het ereloon worden vastgelegd.

Het differentiërend tarief: naargelang het resultaat kunnen, na duidelijk vooraf gemaakte afspraak, één der voorgaande methodes gecombineerd worden met een complementair honorarium of een reductie van het ereloon. Hiervoor komt, niet limitatief, het resultaat, de particuliere relatie met de klant of het aantal toevertrouwde dossiers in aanmerking.